Landschap De Liereman

Landschap De Liereman

De Liereman is een natuurgebied gelegen op het grondgebied van de Belgische gemeenten Oud-Turnhout en Arendonk. Het gebied omvat eveneens archeologische vindplaatsen. De officiële naam van het geheel is Landschap De Liereman.

Het gebied van 439 ha herbergt een grote verscheidenheid aan typisch Kempische vegetaties gaande van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroek, berken-eikenbos, dennenbos, stuifduin, heischraal grasland tot weidevogelgebied. Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken een zestal wandelingen. De Korhaan is een klein heidegebied. Tussen De Liereman en De Korhaan ligt de Hoge Mierdse Heide. Hier staan weekendhuisjes en wordt ook aan intensieve landbouw gedaan. Desondanks bevat ook dit gebied belangrijke biotopen.

© cona.nl | Corné Bertens
Landschap de Liereman

Landschap De Liereman wordt beheerd door de VZW natuurpunt. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ (BE2100024) en vogelrichtlijngebied ‘Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’ (BE2101538)). Van 2004 tot 2010 liep in het gebied een Europees LIFE-project rond het herstel van de biotopen van de Europese Habitatrichtlijn.

In De Liereman werd de aanwezigheid van meer dan 70 soorten broedvogels vastgesteld. Hieronder de wulp, grutto, kievit, scholekster, sprinkhaanzanger, nachtzwaluw, boomleeuwerik en rietgors. Ook heel wat reptielen, amfibieën, zoogdieren en insecten worden er gevonden. Onder meer de rugstreeppad leeft er.

Doorheen Landschap De Liereman lopen meerdere beken, zoals de Lieremansloop, Horsbeekloop, Grote Calie, Braekeleersloop, Hertekuilloop en een naamloze waterloop. Deze werden kunstmatig gegraven om het gebied te draineren.[8]

© cona.nl | Corné bertens
Landschap de Liereman

De Lieremansloop werd reeds vanaf 1840 gegraven om het gebied te ontwateren. Deze beek voert het water naar de Aa. Samen met andere ingrepen leidde dit tot een ontwatering van het gebied: als het regende, werd het water versneld afgevoerd. Het gevolg was een toenemende bosvorming. In 1978 werd een stuw geplaatst op de Lieremansloop. Hierdoor verminderde de verdroging gedeeltelijk. In lagergelegen gebied overstroomt de Lieremansloop nog steeds af en toe bij hoog debiet. Het water bevat veel voedingsstoffen vanuit de landbouwgebieden, waardoor de overstromingen de habitats verstoren. Als eerste oplossing is gepland om de bedding van de Braekeleersloop meer stroomopwaarts van de Lieremansloop te verbreden, zodat minder water in de hogere Lieremansloop terecht komt en overstromingen zouden verminderen. Op langere termijn wordt eraan gedacht de noordelijke tak van de Lieremansloop te verplaatsen.

De Braekeleersloop en Hertekuilloop monden uit in de Lieremansloop.

De Horsbeekloop en Grote Calie stromen in een ander gebied en werden aangelegd om het Rode Goor, een deel van het Landschap De Liereman, te draineren. Ook deze overstromen soms, met ongewenste verspreiding van nutriënten tot gevolg. De bedding van de Horsbeekloop werd in de jaren 2010 verlegd om dit probleem op te lossen.

BRON: Wikipedia

 

Landschap de Liereman
Foto's